La Fundació Privada Nous Cims, amb CIF G-66621350, ha estat inscrita l’any 2015 amb el número 2.937 al registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya. Per estar classificada com a fundació benèfica de tipus assistencial, Nous Cims està acollida a la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge.

La missió de Nous Cims és desenvolupar i crear projectes socials innovadors, transformadors i sostenibles en els àmbits de l’ocupabilitat, el benestar emocional i el desenvolupament global amb l’objectiu d’impactar en les persones més vulnerables, especialment dones, joves i nens, tant en l’entorn més proper com en països emergents. Actualment, la fundació actua en 55 projectes repartits en 19 països, gràcies a la col·laboració de prop de 150 organitzacions líders i petites entitats locals del tercer sector.

Podrán ser beneficiarios de la Fundación Nous Cims aquellas personas que estén dentro de su objeto y finalidades. La elección de los beneficiarios será efectuada por el Patronato con criterios de imparcialidad y no discriminación entre las personas que reúnan las circunstancias siguientes: pedir una prestación o servicio que la fundación pueda ofrecer, y que cumplan los requisitos específicos que, complementariamente, pueda acordar el Patronato.

Por lo que se refiere a los beneficiarios atendidos en concreto, estos se encuentran entre los incluidos entre las diferentes áreas de atención que forman parte del objeto de la fundación. Puede obtenerse un mayor desarrollo a partir de la lectura de la Memoria de Actividades de cada ejercicio.

  • Maria Teresa Giralt (presidenta)
  • Xavier Rubiralta Giralt (secretari)
  • Pepe Rubiralta Giralt (tresorer)
  • Jordi Rubiralta Giralt (vocal)
  • Marc Rubiralta Giralt (vocal)
  • Emily Kunze (vocal)
  • Foix Valdé Via (vocal)
  • Aina Fluxà Orti (vocal)
  • Marta Sainz Ludevid (vocal)

c/Entença, 332-332, 7ª planta

08029 Barcelona

Aquests apartats es troben àmpliament desenvolupats en la Memòria anual d’activitats, de la qual s’adjunta còpia.

No obstant això, per la breu existència de Nous Cims, només comptem amb la memòria anual d’activitats corresponent als anys 2015, 2016, 2017 i 2018. Per a més informació, no dubteu a contactar amb nosaltres a l’e-mail hola@nouscims.com i al telèfon 667 92 02 50.

La Fundació Privada Nous Cims no es troba inscrita en cap registre de grups d’interès.

#nouscims