La Fundació Privada Nous Cims, amb CIF G-66621350, ha estat inscrita l’any 2015 amb el número 2.937 al registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya. Per estar classificada com a fundació benèfica de tipus assistencial, Nous Cims està acollida a la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge.

La missió de Nous Cims és desenvolupar i crear projectes socials innovadors, transformadors i sostenibles en els àmbits de l’ocupabilitat, el benestar emocional i el desenvolupament global amb l’objectiu d’impactar en les persones més vulnerables, especialment dones, joves i nens, tant en l’entorn més proper com en països emergents. Actualment, la fundació actua en 55 projectes repartits en 19 països, gràcies a la col·laboració de prop de 150 organitzacions líders i petites entitats locals del tercer sector.

Podrán ser beneficiarios de la Fundación Nous Cims aquellas personas que estén dentro de su objeto y finalidades. La elección de los beneficiarios será efectuada por el Patronato con criterios de imparcialidad y no discriminación entre las personas que reúnan las circunstancias siguientes: pedir una prestación o servicio que la fundación pueda ofrecer, y que cumplan los requisitos específicos que, complementariamente, pueda acordar el Patronato.

Por lo que se refiere a los beneficiarios atendidos en concreto, estos se encuentran entre los incluidos entre las diferentes áreas de atención que forman parte del objeto de la fundación. Puede obtenerse un mayor desarrollo a partir de la lectura de la Memoria de Actividades de cada ejercicio.

  • Maria Teresa Giralt (presidenta)
  • Xavier Rubiralta Giralt (secretari)
  • Pepe Rubiralta Giralt (tresorer)
  • Marc Rubiralta Giralt (vocal)
  • Emily Kunze (vocal)
  • Foix Valdé Via (vocal)
  • Aina Fluxà Orti (vocal)
  • Marta Sainz Ludevid (vocal)

c/Entença, 332-332, 7ª planta

08029 Barcelona

Aquests apartats es troben àmpliament desenvolupats en la Memòria anual d’activitats, de la qual s’adjunta còpia.

Per a més informació, no dubteu a contactar amb nosaltres a l’e-mail hola@nouscims.com i al telèfon 667 92 02 50.

La Fundació Privada Nous Cims no es troba inscrita en cap registre de grups d’interès.

#nouscims