La Fundació Privada Nous Cims, amb CIF G-66621350, ha estat inscrita l’any 2015 amb el número 2.937 al registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya. Per estar classificada com a fundació benèfica de tipus assistencial, Nous Cims està acollida a la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge.

La missió de Nous Cims és desenvolupar i crear projectes socials innovadors, transformadors i sostenibles en els àmbits de l’ocupabilitat, el benestar emocional i el desenvolupament global amb l’objectiu d’impactar en les persones més vulnerables, especialment dones, joves i nens, tant en l’entorn més proper com en països emergents. Actualment, la fundació actua en 55 projectes repartits en 19 països, gràcies a la col·laboració de prop de 150 organitzacions líders i petites entitats locals del tercer sector.

Podran ser beneficiaris de la Fundació Nous Cims aquelles persones que estiguin dins del seu objecte i finalitats. L’elecció dels beneficiaris serà efectuada pel Patronat amb criteris d’imparcialitat i no discriminació entre les persones que reuneixin les circumstàncies següents: demanar una prestació o servei que la fundació pugui oferir, i que compleixin els requisits específics que, complementàriament, pugui acordar el Patronat.

Pel que fa als beneficiaris atesos en concret, aquests es troben entre els inclosos entre les diferents àrees d’atenció que formen part de l’objecte de la fundació. Pot obtenir-se un major desenvolupament a partir de la lectura de la Memòria d’Activitats de cada exercici.

  • Maria Teresa Giralt (presidenta)
  • Xavier Rubiralta Giralt (secretari)
  • José Luis Rubiralta Giralt (tresorer)
  • Marc Rubiralta Giralt (vocal)
  • Foix Valdé Via (vocal)
  • Aina Fluxà Orti (vocal)
  • Marta Sainz Ludevid (vocal)

c/Entença, 332-332, 7ª planta

08029 Barcelona

Aquests apartats es troben àmpliament desenvolupats en la Memòria anual d’activitats, de la qual s’adjunta còpia.

Per a més informació, no dubteu a contactar amb nosaltres a l’e-mail hola@nouscims.com i al telèfon 667 92 02 50.

La Fundació Privada Nous Cims no es troba inscrita en cap registre de grups d’interès.

#nouscims