El nostreRepte

Vivim en un món profundament desigual. Un món en el qual gairebé la meitat de la població ha de sobreviure amb menys de 5,50 dòlars al dia. Centenars de milions de persones -des del moment del seu naixement- segueixen sense tenir la possibilitat de desenvolupar una vida digna, completa, saludable, productiva i feliç.

Des de Nous Cims apostem per l’acompanyament d’entitats socials, locals i altres agents de canvi de la zona per a avançar cap a canvis sistèmics.

Identifiquem conjuntament unes metes concretes i realistes en matèria d’educació, nutrició i ocupabilitat, així com en altres aspectes més transversals com l’equitat de gènere o l’enfortiment del teixit social.

“Des de Nous Cims apostem per l'acompanyament d'entitats socials locals i altres agents de canvi de la zona per a avançar cap a canvis sistèmics”

Zones Model

Sent conscients de la nostra dimensió i prioritzant el màxim impacte, hem apostat per una estratègia de concentració geogràfica amb dos països focus: el Senegal i Colòmbia, en els quals focalitzarem els nostres esforços durant un horitzó temporal no menor a 10 anys.

Això ho possibilita una figura local, l’antena-país, que coordina i treballa directament amb les entitats sòcies que implementen els diferents projectes i al seu torn lidera l’estratègia de canvi definida i les diferents interlocucions requerides per a cadascuna de les zones model.

El rol de Nous Cims

Nous Cims, en el seu rol de facilitació i acompanyament, més enllà del finançament, posa els seus esforços en dos aspectes clau:

1) Especialització temàtica en tres àrees d’actuació (nutrició, educació i ocupabilitat) mitjançant la definició de marcs programàtics i l’acompanyament tècnic de les entitats.

2) Establiment d’un robust sistema de seguiment, avaluació i aprenentatge que permeti mesurar l’impacte, aprendre i generar coneixement basat en les evidències.

Àrees d'actuació

Programa Nutrició

Des d'una visió preventiva i sostenible i amb l'objectiu de reduir la desnutrició i mal nutrició infantil, es dota d'eines a les famílies, especialment a les mares:
✔️Incrementant els seus coneixements sobre les bones pràctiques en nutrició.
✔️Facilitant la identificació de nens i nenes amb el risc de desnutrició aguda i assegurant la seva referenciació i tractament.
✔️Donant suport a les activitats econòmiques de les mares/famílies.

Estratègia programa Nutrició

Programa Educació

Amb l'objectiu de millorar les taxes d'escolarització i l'èxit escolar dels nens es treballa:
✔️Facilitant l'accés a materials i infraestructures escolars.
✔️Formant a docents, especialment en soft skills.
✔️Incidint en la governança de les escoles i la implicació de les famílies.
✔️En contextos de violència generalitzada, s'incorpora també el suport psicosocial.

Estratègia programa Educació

Programa Ocupabilitat

Amb l'objectiu de millorar l'accés al mercat laboral dels joves d'estrats socials desfavorits tant en l'àmbit rural com urbà, intervenim:
✔️Aportant formació professional adaptada a la demanda del mercat.
✔️Formant en emprenedoria i treballant també les soft skills.
✔️Facilitant acompanyant amb mentoría individual i xarxa.
✔️Creant xarxes d'empreses per a la inserció.

Estratègia programa Ocupabilitat

PROMOVENT L’ECONOMIA SOSTENIBLE A COLÒMBIAAMB LA FORMALITZACIÓ DELS RECICLADORS DE CARRER

Àmbit geogràfic
Colòmbia
Inici del programa
2.018
Beneficiaris
244 recicladors/es fins avui

Dels 6.300 milions de tones de residus plàstics generats des de 1950, el 79% es troba en abocadors o als nostres oceans i mars, i només se n’ha reciclat el 9%. En col·laboració amb Roots for Sustainability, promovem a Santa Marta (Colòmbia) un model innovador per a formalitzar les associacions de recicladors de carrer, molts d’ells dones i joves especialment vulnerables. Gràcies al projecte, podran convertir-se en organitzacions reconegudes de forma oficial, comercialment viables i socialment transformadores. Diferents organismes multinacionals han començat a considerar aquest eix d’activitat com a part integral dels seus programes de suport a la gestió de recursos.

Elsprojectes

Desenvolupamenteconòmic

A partir de les seves pròpies fortaleses, una informació adequada i el reforç de les seves habilitats, les dones poden obtenir més valor pel seu treball. Aquest canvi els permetrà arribar a l'equitat de gènere a les seves comunitats locals, i podran generar valor afegit per a tots els seus membres. D'aquesta manera, Nous Cims impulsa projectes que reforcen el desenvolupament d'activitats productives i així millorar les condicions socioeconòmiques de les comunitats a països emergents.

Bequesinternacionals

Nous Cims ha impulsat diversos programes de beques universitàries al Senegal, Colòmbia, Índia o Hondures, entre altres països, de la mà d'agents locals. No obstant això, les beques per a formació professional són inexistents a les economies emergents, i necessiten d'un component addicional de suport a l'ocupabilitat i l'emprenedoria. Nous Cims aporta el finançament, el saber fer i l'equip de professionals per a impulsar aquest tipus de programes.

Salut ibenestar emocional

La salut mental és un problema invisible als programes de desenvolupament a nivell internacional, que tradicionalment s'han centrat en VIH/SIDA, malària i tuberculosi. Apostem per ser un actor rellevant en l'àmbit del benestar emocional en la cooperació i especialment en contextos d'emergències i països en què es vulneren els drets humans. Nous Cims, a més, impulsa altres projectes relacionats amb la salut en països en plena crisi humanitària.

Educació

Incrementem les opcions laborals de dones i joves mitjançant programes de formació en "soft skills" -capacitats de comunicació, treball en equip, resolució de problemes, entre d'altres-, que permeten adaptar-se més fàcilment als canvis i obtenir millors resultats a l'escola, l'entorn laboral i la vida en general. Fins ara, aquestes "soft skills" no estaven integrades als sistemes formals d'educació. A més, Nous Cims també facilita l'accés de les dones a xarxes de suport per a obtenir el graduat escolar.

L'Impacte

+1.000

beques internacionals atorgades per a FP i universitat

+650

dones empoderades a l’Àfrica, Àsia i Amèrica Llatina

+30

entitats socials i de cooperació amb les que treballem

26

projectes actius a l’Àrea de Desenvolupament Global

#nouscims