LES COMPETÈNCIES TRANSVERSALS, HABILITATS CLAU PER AL FUTUR DE L’OCUPACIÓ

Berta Villà, Project Manager Zing Network, Zing Programme

Vivim en un entorn VUCA (volàtil, incert, complex i ambigu) en el qual la tecnologia, la digitalització, la IA, les noves maneres de treballar… ens plantegen reptes constants i nous mètodes d’aprenentatge. Les noves tendències condicionen en conseqüència el tipus de perfil més demandat pel mercat laboral.

El Fòrum Econòmic Mundial ja va avançar en el seu Informe sobre el Futur del Treball 2020 [1], en el qual traça un mapa de les ocupacions i les habilitats del futur, que:

La meitat de la força treballadora en el món haurà de tornar a capacitar-se en noves habilitats en els pròxims anys, particularment en les àrees de resolució de problemes, autogestió, treball col·laboratiu i l’ús i desenvolupament de tecnologies.

En concret, va identificar les següents habilitats com les que seran més demandades pel mercat laboral en el 2025:

 1. Pensament analític i innovació
 2. Aprenentatge actiu i estratègies d’aprenentatge
 3. Resolució de problemes complexos
 4. Pensament i anàlisi crítica
 5. Creativitat, originalitat i iniciativa
 6. Lideratge i influència social
 7. Ús, control i monitoratge de la tecnologia
 8. Disseny i programació de tecnologia
 9. Resiliència, tolerància a l’estrès i flexibilitat
 10. Raonament, solució de problemes i generació d’idees

En el passat eren les hard skills (habilitats específiques d’un lloc o perfil professional) les més demandades per les empreses. No obstant això, ens trobem en un moment de canvi on el perfil de l’empleat més valorat serà aquell que tingui més ben treballades les soft skills (habilitats indirectament relacionades amb l’acompliment laboral).

El més buscat no és un perfil, sinó una habilitat. El treball no és per a tota la vida, però sí les habilitats i la necessitat d’adaptar-se al mercat.

I com afrontem aquest nou paradigma?

Principalment, a través de l’educació, que com és ben sabut, és un dels Objectius de Desenvolupament Sostenibles (ODS) per a erradicar la pobresa. Una educació de qualitat contribueix a reduir les desigualtats i en conseqüència trencar amb el cicle de la pobresa. Hem de garantir una educació inclusiva i equitativa de qualitat i promoure oportunitats d’aprenentatge permanent per a tots.

La resposta a aquest repte implica conjuminar esforços entre els següents actors:

 1. Governs: posant el focus en l’educació de les seves polítiques públiques.
 2. Sector privat: reforçant econòmicament els buits als quals no arriba l’Administració Pública.
 3. Organitzacions no governamentals: treballant en l’educació dels joves i reforçant les competències transversals dels mateixos amb l’objectiu que aconsegueixin ocupacions de qualitat.

No obstant això, actualment més de tres quartes parts de les empreses de la UE assenyalen que tenen dificultats per trobar treballadors amb les capacitats necessàries, i les últimes xifres d’Eurostat indiquen que només el 37% dels adults reben formació de manera periòdica [2].

La resposta de ZING Programme

ZING és un programa de l’àrea d’ocupabilitat de la Fundació Nous Cims el principal repte de la qual és millorar l’ocupabilitat dels més de 2.000 joves en situació de vulnerabilitat que han passat pel programa. I ho fa a través del descobriment vocacional, de l’accés a estudis postobligatoris i d’un acompanyament personalitzat; treballant les competències transversals més demandades pel mercat laboral i multiplicant les opcions d’accés a una ocupació de qualitat.

El rol de la comunitat com a element fonamental en l’itinerari formatiu i d’inserció laboral dels joves

Una comunitat és un conjunt de persones que tenen un objectiu comú.
L’objectiu de ZING Programme és que tots els joves que formen part de la xarxa aconsegueixin un treball vocacional de qualitat a través de:

a) El reforç de competències transversals més demandades pel mercat laboral.
b) La construcció de noves relacions personals i professionals que enriqueixin la seva xarxa de contactes per al seu èxit educatiu i professional.

Impulsem una sèrie d’activitats i serveis sustentats sempre sobre el treball per competències i sobre la base de les següents tres palanques estratègiques:

 1. Lifelong learning: la formació dels joves no acaba en el moment en el qual finalitzen els seus estudis. La societat en la qual vivim es troba en permanent canvi, per la qual cosa és imprescindible continuar formant-se al llarg de la vida. Així ho confirma l’informe “Why lifelong learning is essential for modern society” de la Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) [3]. Totes les activitats (en format en línia o presencial) que proposem per als joves que formen part de la xarxa ZING van dirigides a treballar les competències que més demanden les empreses.
 2. Networking: impulsem la construcció de relacions personals i professionals a través d’activitats lúdiques i esportives i a través de la plataforma digital comunitària ZINGLAND.
 3. Compromís social: empoderant als joves perquè siguin líders responsables i que contribueixin a construir una societat més justa.