La Fundació Nous Cims obre la crida del programa KOMTÜ per al curs 2020-2021 a escoles d’educació infantil i primària. KOMTÜ és un projecte gratuït d’acompanyament per a la millora del benestar emocional i relacional dels nens i nenes. Komtü treballa amb totes les persones (principalment amb el claustre però també amb famílies i personal no docent) i acompanya els infants en el seu procés de creixement, desenvolupament i aprenentatge.

Durant el curs escolar 2019-2020 KOMTÜ s’ha implementat com a projecte pilot a l’escola El Turó de Montcada i Reixac (Barcelona) amb molts bons resultats. El proper curs, Komtü es desplegarà a tres centres escolars més que s’escolliran a partir d’aquesta crida.

La metodologia de Komtü ha estat desenvolupada per Nous Cims junt amb la Cooperativa Eduvic.

Què pretén assolir Komtü?

KOMTÜ pretén involucrar i recolzar a totes les persones de la comunitat escolar en la creació d’un entorn positiu treballant a partir de quatre components clau:

 • Oferint eines i recursos a l’equip docent i als altres professionals que treballen a l’escola (PAS i equip de migdia).
 • Optimitzant les habilitats amb les famílies oferint tallers de parentalitat positiva.
 • Donant suport als infants que presentin dificultats i necessitats específiques.
 • Creant sentiment de pertinença involucrant a tota la comunitat en un procés de canvi i d’innovació al centre.

Què ofereix?

KOMTÜ ofereix l’acompanyament per part de dos professionals especialitzats, dos dies a la setmana, durant tres cursos escolars.

Com es treballa?

A partir de l’anàlisi de la realitat i de les possibilitats de cada centre realitzem:

 • Formació continuada al claustre amb la metodologia de la pràctica reflexiva (reconeguda pel Departament d’Educació). Partint de la pròpia experiència i en temàtiques vinculades al lideratge, l’acompanyament emocional i les estructures pedagògiques.
 • Assessorament i orientació al professorat en aquells casos que ho requereixin ja sigui a nivell individual o a nivell d’aula.
 • Formació i recursos a personal no docent i famílies.

Què requereix?

 • Un equip directiu i un claustre motivat per impulsar el projecte i iniciar un procés de canvi a l’escola.
 • Ganes d’incorporar la pràctica reflexiva a l’actuació professional.
 • Temps per incloure espais formatius i reflexius a la jornada laboral.
 • La inclusió del programa a la planificació anual del Centre.

Si esteu interessats i interessades en participar, només cal que envieu un correu electrònic a l’adreça info@komtu.org explicant breument per què us agradaria implementar el projecte. També heu d’adjuntar la següent informació sobre el vostre centre: localitat, nombre d’alumnes, de professorat, de línies i nivell de complexitat.

El període d’enviament de sol·licituds finalitza el 8 de maig de 2020.