Amb l’objectiu d’impulsar projectes de transformació social a Senegal, Nous Cims va obrir un Appel à Projets a partir del qual la fundació ha rebut 262 propostes d’entitats del país i joves emprenedors/es locals. Les propostes han estat avaluades –quantitativa i qualitativament- en base a cinc paràmetres estandarditzats: pertinença, avaluació, innovació, sostenibilitat i riscos. Després d’aquest procés, Nous Cims ha establert un total de dotze nous convenis de projecte que es gestionaran des de l’Antena de la fundació a Dakar.

De la mà de professionals senegalesos, Nous Cims impulsarà la formació professional de joves vulnerables i l’empoderament de les dones a partir de la generació d’activitats productives. D’aquests dotze nous convenis, sis corresponen a projectes que es duran a terme en els propers dos i tres anys, i la resta són micro-projectes d’un any de durada.

Projectes plurianuals:

Projecte de formació professional en horticultura per a joves en situació de vulnerabilitat de la regió de Saint-Louis, amb l’Associació Diapalanté. En els propers dos anys, es formaran 30 joves vulnerables de 15 a 25 anys. Se’ls proporcionarà formació pràctica en agricultura i en protecció-regeneració del medi natural. En aquesta iniciativa basada en els principis de l’economia social i solidària, la comercialització de productes cultivats per a ells/es mateixos/es farà que el projecte sigui sostenible i pugui créixer en el futur.


Creació d’un centre de formació professional en recursos audiovisuals per a joves a Dakar, amb Forut-Sénégal, ONG senegalesa-noruega que contribueix al desenvolupament de la comunicació social, fomentant el canvi de mentalitat i promovent l’aparició d’una societat civil dinàmica. El projecte, de tres anys, promourà el desenvolupament d’un centre de formació a Dakar per aprofitar el talent de joves expulsats dels sistemes educatiu i laboral i promoure la seva creativitat en l’àmbit audiovisual (infografia, edició, producció, rodatge, informàtica…), habilitats que seran demandades per la societat senegalesa en els propers anys.

Creació d’un taller formatiu d’instal·lacions d’alumini al Centre Correccional de Menors (MAC) d’Hann, amb un nou equip directiu que vol reforçar la capacitat de reinserció dels menors de 13 a 18 anys que hi acull. Les instal·lacions d’alumini són un dels principals motors de petits negocis al Senegal, amb una viabilitat econòmica gairebé assegurada. Es donarà suport als joves formats per a que planifiquin els seus projectes d’autoocupació o emprenedoria.


Projecte per a l’accés a l’energia solar als territoris junt amb ULDLR (Une Lumière Dans la Rue), associació senegalesa que vol millorar la taxa d’ocupació dels joves i, en particular, dels nois i noies de famílies pobres, contribuint a la modernització de les activitats rurals del país mitjançant la introducció de tecnologies adequades (solar, eòlica, micro-reg, processament de productes agrícoles…).


Promoció del lideratge femení per a la valorització dels productes locals del Boundou, amb CORENA, l’entitat responsable de la conservació de la reserva natural. Fins ara, les dones de Boundou havien de fer front a problemes com manca de formació, equipament insuficient, absència de fons de maniobra i difícil accés als mercats per a les seves microempreses rurals. Aquest projecte contribuirà a que es desenvolupi el sector del processament i la comercialització de productes locals, com la pols de baobab, que és una de les fonts d’ingressos més importants per a aquestes dones.


Apoderament econòmic de dones en àrees rurals a través de la formació i la valorització de productes agrícoles, junt amb la Union de Galoya, una associació de petites localitats que dóna suport al desenvolupament local facilitant l’accés a la informació, formació, serveis tècnics i factors de producció. Aquest projecte de tres anys reforçarà les capacitats organitzatives, tècniques i materials de 500 dones, a més d’establir una cooperativa agrícola i donar suport al desenvolupament d’activitats generadores d’ingressos gestionades per dones.

Microprojectes que es duran a terme el 2021:

  • Projecte integrat per reforçar la unitat de processament i producció de productes locals (And Defar)
  • Adquisició d’una embarcació motoritzada per a transportar passatgers (Bettenty)
  • Projecte de producció avícola (Buntu Yaakar)
  • Projecte de costura i de tintura tèxtil tradicional (Gie Badioloma)
  • Projecte de bugaderia (Guinguineo)
  • Projecte de tintura tèxtil (Kaguit)